LICEUM

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Liceum jest obecnie prowadzone w formie zaocznej (chociaż w przeszłości była też forma wieczorowa) oraz kształci na podbudowie programowej szkoły podstawowej i gimnazjum (3 lata nauki) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (2 lata nauki).

Od obecnego roku, w związku z reformą edukacji, likwidacją gimnazjów i wprowadzeniu 4-letnich liceów, absolwentów szkół podstawowych obowiązuje cykl 4-letni a absolwentów szkół branżowych (zawodowych) – 3 letni.

W programie nauczania występują następujące przedmioty: język polski, język angielski (lub inny do wyboru), historia, biologia, matematyka, fizyka, geografia, chemia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

W przypadku języka obcego i informatyki szkoła dostosowuje się do poziomu słuchaczy, istnieje możliwość prowadzenia zajęć zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych. Za same kursy z tych dziedzin zapłacimy często więcej niż wynosi czesne w naszej szkole. U nas słuchacze uzyskują kompleksowe wykształcenie i świadectwo ukończenia Liceum lub dojrzałości.

Zajęcia odbywają się dwa dni w tygodniu od 16,00 do 20,00 (obecnie w poniedziałki i środy) lub w weekendy (piątek wieczorem i sobota) i mają charakter konsultacji. Dlatego też nauczyciele nie odpytują na zajęciach i nie robią klasówek, po prostu nie ma na to czasu. Za to pod koniec każdego semestru słuchacze przygotowują w domu prace semestralne z przedmiotów. Ich pozytywna ocena jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego. Drugim z warunków dopuszczania do egzaminów semestralnych jest również wymagana obecność na konsultacjach w wymiarze co najmniej 50 %. Egzamin semestralny zdaje się z każdego przedmiotu na koniec semestru z partii materiału omówionej w danym semestrze. Egzamin z języka polskiego, obcego i matematyki ma formę pisemną i ustną, z pozostałych przedmiotów tylko formę ustną. Egzaminy przeprowadzają nauczyciele prowadzący konsultacje z danych przedmiotów. W systemie zaocznym znaczną część materiału słuchacze muszą więc opanować sami po ukierunkowaniu przez uczącego podczas konsultacji w szkole. Można więc powiedzieć, że jest to taki system nauki jaki występuje na studiach.

W szkole obowiązują zasady oceniania i promowania właściwe dla szkół dla dorosłych. Dlatego nie ma ocen z zachowania, można wyznaczać egzaminy poprawkowe, zaliczenia dokumentuje się w indeksach.

Szkoła zapewnia możliwość organizacji dodatkowych zajęć, kursów i innych świadczeń edukacyjnych, zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami słuchaczy.

W klasie maturalnej organizujemy, w ramach opłaconego czesnego, dodatkowe zajęcia fakultatywne z przedmiotów wybranych przez słuchaczy do egzaminu maturalnego.

Dla słuchaczy pragnących zdawać na wyższe uczelnie, możemy organizować dodatkowe zajęcia z przedmiotów, które będą wymagane na uczelni.

Zdawalność egzaminów maturalnych w naszej szkole – od 50 do 100 %, w zależności od rocznika i ilości przystępujących.