LICEUM

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Liceum Ogólnokształcące jest obecnie prowadzone w formie zaocznej (chociaż w przeszłości była też forma wieczorowa) oraz kształci na podbudowie programowej szkoły podstawowej, gimnazjum, Szkoły Branżowej 1-stopnia oraz dawnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Od ubiegłego roku szkolnego, w związku z reformą edukacji, likwidacją gimnazjów i wprowadzeniu 4-letnich liceów, absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów obowiązuje 4-letni cykl nauczania a absolwentów szkół branżowych oraz szkół zawodowych 3-letni (zaczynają naukę od klasy drugiej LO).

W programie nauczania występują następujące przedmioty: język polski, język angielski (lub inny do wyboru), historia, biologia, matematyka, fizyka, geografia, chemia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

W przypadku języka obcego i informatyki szkoła dostosowuje się do poziomu słuchaczy, istnieje możliwość prowadzenia zajęć zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych. Gdybyście Państwo chcieli robić same kursy językowe zapłacicie za nie więcej niż wynosi czesne w naszej szkole. U nas za te same pieniądze uzyskacie dodatkowo kompleksowe wykształcenie i świadectwo ukończenia Liceum oraz maturalne.

Zajęcia odbywają się dwa dni w tygodniu od 16,00 lub 17,00 do 20,00 (obecnie w poniedziałki i środy) lub w weekendy (piątek wieczorem i sobota) i mają charakter konsultacji. UWAGA ! Jako jedyna szkoła dla dorosłych w okolicy możemy prowadzić zajęcia w tygodniu ponieważ dysponujemy własnym budynkiem na wyłączność! Jest to szczególnie istotne dla osób które w weekendy muszą pracować, np. kucharze, kelnerzy, fryzjerki, kosmetyczki, sprzedawcy itp. i nie mogą chodzić do szkoły w weekendy. Również dla tych słuchaczy, którzy po prostu chcą mieć weekendy wolne dla siebie i rodziny. Różnica pomiędzy zajęciami prowadzonymi w tygodniu a w weekendy jest taka, że zajęcia weekendowe muszą się odbywać rzadziej ale za to dłużej – przez 2 lub 3 weekendy w miesiącu w piątki od 16 do 20 oraz w soboty od 8 do 18. Natomiast zajęcia tygodniowe odbywają się częściej, ale za to krócej, bo w każdym tygodniu – w poniedziałki i środy od 16 lub 17 do 19 lub 20. Natomiast obowiązująca do realizacji ilość godzin dydaktycznych jest taka sama w wersji weekendowej jak i tygodniowej. Dlatego, jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w zajęciach w danym tygodniu w przypadku wersji z zajęciami w tygodniu, to traci dużo mniej niż ten, kto opuściłby zajęcia w jeden weekend w systemie weekendowym.

W systemie zaocznym nauczyciele nie odpytują na zajęciach i nie robią klasówek. Natomiast pod koniec każdego semestru słuchacze przygotowują w domu pisemnie prace semestralne z poszczególnych przedmiotów na zadane przez uczących tematy. Ich pozytywna ocena jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu w szkole na koniec semestru. Drugim z warunków dopuszczania do egzaminów semestralnych jest wymagana obecność na konsultacjach w wymiarze co najmniej 50 %. Egzamin semestralny zdaje się na koniec semestru z przedmiotów, których uczy się w danym semestrze. Egzamin z języka polskiego, angielskiego i matematyki zdajemy pisemnie i ustnie, z pozostałych przedmiotów tylko ustnie. Egzaminy przeprowadzają znani słuchaczom nauczyciele, którzy prowadzili konsultacje z danych przedmiotów. W systemie zaocznym znaczną część materiału słuchacze muszą więc opanować sami po ukierunkowaniu przez uczącego podczas konsultacji w szkole. Można więc powiedzieć, że jest to taki system nauki jaki występuje na studiach wyższych.

W szkole obowiązują zasady oceniania i promowania właściwe dla szkół dla dorosłych. Dlatego nie ma ocen z zachowania, można wyznaczać egzaminy poprawkowe oraz egzaminy w terminie dodatkowym dla słuchaczy, którzy z ważnych powodów nie mogli przystąpić do egzaminów w okresie sesji egzaminacyjnej. Słuchacze otrzymują również indeksy (takie jak na studiach), gdzie egzaminatorzy wpisują oceny z egzaminów. Świadectwa wystawia się dopiero końcowe, po ukończeniu szkoły.

Szkoła zapewnia możliwość organizacji dodatkowych zajęć, kursów i innych świadczeń edukacyjnych, zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami słuchaczy.

W klasie maturalnej organizujemy, w ramach opłaconego czesnego, dodatkowe zajęcia fakultatywne z przedmiotów wybranych przez słuchaczy do egzaminu maturalnego.

Dla słuchaczy pragnących zdawać na wyższe uczelnie, możemy organizować dodatkowe zajęcia z przedmiotów, które będą wymagane na uczelni.

Zdawalność egzaminów maturalnych w naszej szkole – od 50 do 100 %, w zależności od rocznika i ilości przystępujących.