RODO (GDPR)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

  1. Szkoły Prywatne w Gdowie gromadzą dane osobowe słuchaczy oraz pracowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia do szkoły, lub pracy. Zakres tych danych określają przepisy prawa oświatowego oraz prawa pracy.
  2. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Dyrektor Szkół Prywatnych w Gdowie ul. Myślenicka 1466, 32 – 420 Gdów, tel. 12/ 251 55 55.
  3. Dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych.
  4. Dane osobowe Pana/Pani/słuchacza przechowywane będą w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo oraz brak dostępu przez osoby postronne, przez okresy określone w Instrukcji Obiegu Dokumentów, bądź zniszczone po zakończeniu trwania nauki w Zespole Szkół Prywatnych w Gdowie w czasie określonym na podstawie przepisów prawa.
  5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe podczas zapisu do szkoły ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Bogumiła Baran – dyrektor Szkół Prywatnych w Gdowie