Plan nauczania dla zawodu – technik administracji

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

1Podstawy administracji i prac biurowych.
a) podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii i marketingu,
b) zasady postępowania z dokumentacją biurową,

c) rejestr pism i procedury obiegu dokumentów w administracji,
d) obsługa klienta w jednostkach administracji.
2Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych.
a) wprowadzenie do prawoznawstwa,
b) prawo administracyjne, administracja rządowa i samorządowa,
c) prawo cywilne – część ogólna,
d) prawo rzeczowe,
e) odpowiedzialność cywilna i zobowiązania,
f) sporządzanie dokumentów cywilnoprawnych,
g) prawo pracy oraz sporządzanie dokumentów wynikających ze stosunków pracy.
3Przygotowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego.
a) postępowania przed administracją państwową i zakładową,
b) decyzje administracyjne,
c) środki odwoławcze oraz możliwości zaskarżania decyzji administracyjnych,
d) postępowania w sprawach skarg i wniosków.
4Sporządzanie analiz i sprawozdań.
a) prawo finansowe,
b) budżety jednostek sektora finansów publicznych
.
5Język angielski zawodowy.
6Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlaczego warto uczyć się tego zawodu oraz jakie są możliwości pracy.

  1. Absolwenci kierunku technik administracji uzyskują pełne kwalifikacje do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, jednostki administracji szczególnej (oświatowej, policyjnej, wojskowej, społeczno-kulturalnej, straży, służb, itp.) Nie dotyczy oczywiście tych stanowisk kierowniczych dla których wymagane są studia wyższe.
  2. Możliwość pracy w administracji zawodowej. Firmy prywatne, korporacje, przedsiębiorstwa itp.
  3. Dla tych, którzy nie widzą się w pracy administracyjnej, uzyskana w trakcie nauki wiedza będzie przydatna w życiu, szczególnie w kontaktach z administracją, z którą mamy nieustannie do czynienia. Obywatel wyposażony w taką wiedzę jest obywatelem świadomym swoich praw i nie musi zasięgać opinii i pomocy prawników.