Plan nauczania dla zawodu – technik administracji

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

1Podstawy administracji i prac biurowych.
a) podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii i marketingu,
b) zasady postępowania z dokumentacją biurową,

c) instrukcje kancelaryjne,
d) rejestr pism i procedury obiegu dokumentów w administracji,
e) obsługa klienta w jednostkach administracji.
2Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych.
a) wprowadzenie do prawoznawstwa,
b) prawo administracyjne, administracja rządowa i samorządowa,

c) akty prawne i akty administracyjne,
d) prawo cywilne – część ogólna,
e) prawo rzeczowe,
f) odpowiedzialność cywilna i zobowiązania,
g) sporządzanie dokumentów cywilnoprawnych,
h) prawo pracy – nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.
i) prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.
j) sporządzanie dokumentów wynikających ze stosunków pracy.
3Przygotowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego.
a) postępowania przed administracją państwową i zakładową,
b) rozprawy administracyjne,
c) decyzje administracyjne i postanowienia,
d) środki odwoławcze oraz możliwości zaskarżania decyzji administracyjnych,
e) postępowania w sprawach skarg i wniosków.

f) postępowanie egzekucyjne w administracji.
4Sporządzanie analiz i sprawozdań.
a) prawo finansowe,
b) budżety jednostek sektora finansów publicznych
.
5Język angielski zawodowy.
6Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlaczego warto uczyć się tego zawodu oraz jakie są możliwości pracy.

  1. Absolwenci kierunku technik administracji uzyskują pełne kwalifikacje do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, jednostki administracji szczególnej (oświatowej, policyjnej, wojskowej, społeczno-kulturalnej, straży, służb, itp.) Nie dotyczy oczywiście tych stanowisk kierowniczych dla których przepisy prawa wymagają studiów wyższych.
  2. Możliwość pracy w administracji zawodowej. Firmy prywatne, korporacje, przedsiębiorstwa itp.
  3. Absolwenci, którzy zdadzą egzamin końcowy (OKE) otrzymują oprócz świadectwa ukończenia szkoły tak zwany EUROPASS, czyli dokument w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu administracji ważne w całej Unii Europejskiej.
  4. Dla tych, którzy mimo tego nie widzą się w pracy administracyjnej, uzyskana w trakcie nauki wiedza będzie przydatna w życiu codziennym. Szczególnie w kontaktach z administracją, z którą mamy nieustannie do czynienia. Obywatel wyposażony w taką wiedzę jest obywatelem świadomym swoich praw i nie musi zasięgać opinii i pomocy prawników przy załatwianiu spraw administracyjnych.
  5. W studium administracyjnym uzyskujemy również wiedzę niezbędną do zarejestrowania własnej firmy, prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS. Absolwent bez problemu poradzi sobie z rozliczaniem własnej działalności gospodarczej bez potrzeby zatrudniania księgowej.