MATURA – ZASADY

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, oraz każda inna osoba uczestnicząca w egzaminie, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama objęta jest kwarantanną lub izolacją.
 3. Oprócz zdających, członków zespołów egzaminacyjnych i ewentualnie obserwatorów, nikt nie ma prawa wejścia na teren szkoły.
 4. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym: telefonów, książek, zeszytów, maskotek. Wszystkie rzeczy zbędne zostawiamy w samochodach na terenie parkingu. Również odzież wierzchnią oraz torebki. W wyjątkowych wypadkach (np. niska temperatura, brak samochodu) dyrekcja szkoły wydzieli odpowiednie miejsce na przechowanie tych rzeczy w bezpiecznych warunkach.
 5. Na egzamin każdy zdający przynosi własne przyrządy piśmiennicze: 2 długopisy piszące kolorem czarnym, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty. Dozwolona jest również mała butelka wody mineralnej, którą podczas egzaminu stawiamy obok nogi stolika (nie na stoliku). Obowiązuje zakaz wzajemnego udostępniania sobie wszelkich przyborów.
 6. Na terenie szkoły nie ma możliwości spożywania posiłków. Osoby zdające 2 egzaminy w jednym dniu muszą opuścić budynek po pierwszym egzaminie i przyjść ponownie 15 minut przed drugim egzaminem.
 7. Ręce dezynfekujemy przed wejściem do szkoły oraz w wyznaczonych punktach dezynfekcji.
 8. Na egzamin zgłaszamy się 15 minut wcześniej i oczekujemy na pozwolenie wejścia do budynku zachowując odstępy co najmniej 1,5 metra mając zakryte usta i nos. Obowiązek ten dotyczy całej szkoły z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu wyznaczonych miejsc !. Zdający obowiązani są zakrywać usta i nos również podczas podchodzenia do stolika komisji i wychodzenia z sali egzaminacyjnej (jeżeli będą w tych sprawach inne wytyczne natychmiast Was o tym w tym miejscu poinformujemy).
 9. Dozwolone jest zakrywanie ust i nosa również podczas trwania egzaminu.
 10. Dozwolone jest stosowanie zamiast maseczek przyłbicy. Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ani przyłbicą zgłaszają ten fakt dyrekcji szkoły najpóźniej do 29 maja.
 11. Podczas korzystania przez wielu zdających ze słowników na egzaminie z języka polskiego istnieje obowiązek każdorazowej dezynfekcji rąk.
 12. Zdający podpisują listę obecności na egzaminie własnym długopisem.
 13. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną na stałe (jeżeli wcześniej zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed zakończeniem egzaminu.