Kl.2 – WoS

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

UWAGA ! WAŻNA INFORMACJA

Począwszy od 28 lutego osoby, które były nieobecne na danych zajęciach muszą je zaliczyć. W tym celu przygotowują pisemną pracę kontrolną z tych zajęć i przynoszą ją do szkoły (Uwaga! wypracowane ma być co najmniej na 3 strony papieru kancelaryjnego). (Tematy prac kontrolnych wraz z informacją których zajęć dotyczą będą systematycznie zamieszczane poniżej na białym tle. Dla ułatwienia pisania prac kontrolnych, poniżej będą również zamieszczane materiały dotyczące danych tematów.

  1. Co to jest system polityczny państwa ? Jakie znasz typy systemów politycznych ? Omów stosunek organów ustawodawczych do wykonawczych w poszczególnych systemach politycznych. (materiał nr 11). Ten temat opracowują osoby nieobecne na zajęciach w dniach: 9 oraz 11 maja !
  2. Jakie znasz typy systemów wyborczych ? Porównaj oba typy. (materiał nr 10). Ten temat opracowują osoby nieobecne na zajęciach w dniach: 28 marca oraz 4 kwietnia !
  3. Co to jest system partyjny ? Które systemy są bardziej demokratyczne? Które systemy zapewniają największą stabilizację polityczną ? (tzn. rzadziej dochodzi do zmian rządów). (materiał nr 9) Ten temat opracowują słuchacze nieobecni na zajęciach w dniu 23 marca !
  4. Czym są partie polityczne ? Jakie zadania spełniają partie polityczne we współczesnych państwach demokratycznych ? (materiał nr 8) Ten temat opracowują słuchacze nieobecni na zajęciach w dniach: 14 i 16 marca !
  5. Co to jest demokracja, jakie są podstawy ideowe demokracji i wartości demokratyczne ? (materiał nr 7) Ten temat opracowują słuchacze nieobecni na zajęciach w dniach: 7 i 9 marca !
  6. Jakie znaczenie dla życia narodu ma posiadanie własnego suwerennego państwa oraz jaka forma państwa, według ciebie, będzie najlepsza dla całego społeczeństwa. (Materiał nr 6). Ten temat opracowują słuchacze nieobecni na zajęciach w dniach: 28 luty i 2 marca !
  7. Jakie organizacje pozarządowe działają w Twoim środowisku i na czym polega ich działalność. (dotyczy okresu zdalnego nauczania – luty. Materiały 1-5 poniżej). Ten temat obowiązkowo opracowują wszyscy !

Materiał nr 11 (9 oraz 11 maja)

Systemy polityczne – zobacz również tutaj


Materiał nr 10 (28 marca i 4 kwietnia)


Materiał nr 9 (23 marca)


Materiał nr 8 (14 i 16 marca)


Materiał nr 7 (07 i 09 marca)

Zasady demokracji – tutaj


Materiał nr 6 (28.02. i 2.03)

Temat: Państwo


Ma teriał nr 5 (16.02.2022)

Temat: Środki masowego przekazu

Media we współczesnym świecie

Znaczenie mediów

Czym są współczesne media


Materiał nr 4 (14.02.2022)

Temat: Opinia publiczna. Badania opinii publicznej.

Opinia publiczna

Badanie opinii-sondaż


Materiał nr 3 (9.02.2022)

Temat: Kultura współczesna. Zapoznajemy się z podanymi zagadnieniami !

1.Pojęcie i typy kultury

2.Kultura jako podstawa życia społecznego

3.Pluralizm kulturowy

4.Subkultury

5.Kultura polityczna


Materiał nr 2 (7.02.2022)

Temat: Formy aktywności społecznej

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej materiałami i przygotowanie wypracowania na temat: Jakie organizacje pozarządowe działają w Twoim środowisku i na czym polega ich działalność. Wypracowania przesyłamy do 13 lutego na adres: zdalne@liceumprywatne.pl Uwaga! pisać bezpośrednio w treści e-maila.

1.Organizacje pozarządowe w Polsce

2.Działalność lobbingowa

3.Thing-tanki

Materiał nr 1 (31.01.2022)

Temat: Społeczeństwo obywatelskie

Proszę o zapoznanie się ze wszystkimi materiałami zamieszczonymi pod poniższymi linkami. Wypracowanie będzie następnym razem.

1.Społeczeństwo obywatelskie

2.Zasady społeczeństwa obywatelskiego

3.Działania obywatelskie

4.Jak kształtowało się społeczeństwo obywatelskie


Kontakt do uczącego: zdalne@liceumprywatne.pl