start

Charakterystyka  szkoły

 


 

Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych:

Policealne Studium Zawodowe:

System wieczorowy:

System zaoczny:

Dodatkowe informacje:


 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

 

Liceum prowadzone jest w formie stacjonarnej i zaocznej oraz kształci na podbudowie programowej szkoły podstawowej i gimnazjum (3 lata nauki) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (2 lata nauki).

W programie występuje język angielski i informatyka (za same kursy z tych dziedzin płacimy często więcej niż wynosi czesne w naszej szkole). My dajemy słuchaczom kompleksowe wykształcenie i świadectwo ukończenia Liceum lub dojrzałości. W przypadku języka obcego i informatyki szkoła dostosowuje się do poziomu słuchaczy, istnieje możliwość prowadzenia zajęć zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych.

W szkole obowiązują zasady oceniania i promowania właściwe dla szkół dla dorosłych. Dlatego nie ustala się ocen z zachowania, można wyznaczać egzaminy poprawkowe, zaliczenia dokumentuje się w indeksach.

W programie nauczania występują następujące przedmioty: język polski, język angielski (lub inny do wyboru), historia, biologia, matematyka, fizyka, geografia, chemia, informatyka.

Szkoła zapewnia możliwość organizacji dodatkowych zajęć, kursów i innych świadczeń edukacyjnych, zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami słuchaczy.

W klasie maturalnej organizujemy, w ramach opłaconego czesnego, dodatkowe zajęcia fakultatywne z przedmiotów wybranych przez słuchaczy do egzaminu maturalnego.

Dla słuchaczy pragnących zdawać na wyższe uczelnie, możemy organizować dodatkowe zajęcia z przedmiotów, które będą wymagane na uczelni.

Zdawalność egzaminów maturalnych w naszej szkole – od 60 do 100 %

 

Policealne Studium Zawodowe:

 

 

 

 

Studium Zawodowe kształci w zawodach: technik informatyk, technik administracji, technik rachunkowości.Szczegółowe plany nauczania różnych zawodów na stronie „Plany nauczania”. Przyjęcia do szkoły bez egzaminów wstępnych.

W ramach zawodu technik informatyk, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej, prowadzimy specjalność – redaktor prasy lokalnej, w trakcie której słuchacze uczą się pisać i korygować teksty prasowe, przygotowywać materiały do druku, wydawać lokalne gazety. Niewielka część zajęć w ramach tej specjalności odbywa się w Krakowie.

Główny nacisk w nauczaniu położony jest na kształcenie praktyczne. Mała ilość słuchaczy w grupach oraz bezpośredni, bliski kontakt z wykładowcami zapewniają wysoką jakość nauczania.

Szkoła umożliwia odbywanie praktycznego szkolenia w zaprzyjaźnionych firmach.

100 % zdawalność egzaminów

 

System wieczorowy:

 

 

 

 

Zajęcia w systemie wieczorowym odbywają się 3 razy w tygodniu. W systemie tym słuchacze nie muszą przystępować do egzaminów. Zaliczenia odbywają się na podstawie uzyskanych w ciągu całego semestru wyników i ocen z poszczególnych przedmiotów. Jeżeli brak jest podstaw do wystawienia oceny ze względu na dużą absencję słuchacza w ciągu semestru, wyznacza się egzamin klasyfikacyjny. W systemie wieczorowym większość materiału przerabia się w trakcie zajęć lekcyjnych, słuchacze mniej czasu muszą poświęcać w domu na naukę niż w systemie zaocznym.

 

 

System zaoczny:

 

 

 

 

Zajęcia w systemie zaocznym odbywają się dwa dni w tygodniu od 16,05 do 20,10) lub w weekendy (piątek wieczorem i sobota) i mają charakter konsultacji. Pod koniec każdego semestru słuchacze przygotowują prace semestralne z każdego przedmiotu. Ich pozytywna ocena jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego. Egzamin semestralny zdaje się z każdego przedmiotu na koniec semestru z partii materiału omówionej w danym semestrze. Egzamin z języka polskiego, obcego i matematyki ma formę pisemną i ustna, z pozostałych przedmiotów tylko formę ustną. Egzaminy przeprowadzają nauczyciele prowadzący konsultacje z danych przedmiotów. W systemie zaocznym znaczną część materiału słuchacze muszą opanować sami po ukierunkowaniu przez uczącego na konsultacjach w szkole.

 

Dodatkowe informacje:

 

Szkoła istnieje od 1998 r. Zarówno Liceum Ogólnokształcące jak i Studium Zawodowe posiadają uprawnienia szkół publicznych, co oznacza, że słuchacze mają takie same uprawnienia jak słuchacze szkół państwowych a świadectwa są równoważne.

 

Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie Gdowa w samodzielnym budynku przy ulicy Łapanowskiej (obok mostu na Rabie) w godzinach popołudniowo-wieczornych lub w weekendy.

 

W ostatnich latach zdawalność nowej matury w naszej szkole wynosiła 100 % i co jest ewenementem na skalę krajową, jeżeli chodzi o szkoły dla dorosłych.

W 2008 , 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 r. wszystkie osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (organizowanego przez OKE zdały egzamin ze średnia powyżej 90 %.

 

Szkoła dysponuje własną pracownią informatyczną w oparciu o nowoczesne laptopy z siecią bezprzewodową i Internetem, oraz wszystkimi niezbędnymi pomocami naukowymi.          D  KZ

 

Wi-Fi  dostępne w całym budynku.