Zasady bezpieczeństwa

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej szkole w okresie zagrożenia związanego z Covid19.

  1. Na zajęcia w szkole może przyjść jedynie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar, problemy z oddychaniem). Obowiązek mierzenia temperatury przed przyjściem na zajęcia spoczywa na słuchaczach.
  2. Słuchacz nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją. Sytuację tę zgłasza telefonicznie szkole po nr tel. 608-114-695.
  3. Słuchacz, który powrócił z wyjazdu zagranicznego, był uczestnikiem wesela lub innej uroczystości, zgromadzenia, w którym uczestniczyło więcej niż 100 osób, może przyjść na zajęcia szkolne po upłycie 2 tygodni, jeżeli nie wystąpią u niego objawy chorobowe. Zgłasza to również szkole pod nr tel. 608-114-695.
  4. Na zajęcia przychodzimy nie wcześniej niż 5 minut przed ich rozpoczęciem i zajmujemy od razu miejsca w salach lekcyjnych nie gromadząc się na parkingu, przed wejściem do szkoły ani w holu.
  5. Słuchacze przychodzący do szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk przed wejściem do budynku szkoły a w trakcie zajęć mogą korzystać z urządzeń dezynfekujących przed wejściem do każdej sali i przed wyjściem z toalety.
  6. Podczas przerw staramy się pozostawać w salach lekcyjnych, jeżeli nie musimy wyjść do toalety, dyrekcji lub na papierosa. W trakcie zajęć nie zmieniamy miejsc i korzystamy wyłącznie z własnych przyborów i pomocy.
  7. Miejsca dla palących zostały wyznaczone oddzielnie dla klasy pierwszej i drugiej – obok wejścia głównego do szkoły i klasy trzeciej przed wejściem bocznym od zachodu.
  8. Osoby wyzanaczone przez starostę klasy prowadzą wietrzenie sal podczas każdej przerwy międzylekcyjnej.
  9. Maseczki ochronne obowiązują podczas wchodzenia do budynku i wychodzenia z klas.
  10. Słuchacz, który miał kontakt z osobą zakażoną ma obowiązek zgłosić ten fakt dyrekcji szkoły telefonicznie pod nr. 608-114-695 oraz powstrzymać się od udziału w zajęciach przez okres 14 dni.